کاهش هزینه تعمیرات اضطراری ، خرابی و توقفات خط تولید

سوال اصلی مدیران سازمان‌های صنعتی برای تهیه نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS این است چگونه یک نرم افزار نت در حوزه فنی باعث کسب کاهش خرابی و کاهش توقفات و کاهش هزینه تعمیرات اضطراری EM می‌شود.

در این مقاله بیشترین تمرکز بروی نحوه اجرای و تحلیل گزارشات نرم افزار نت PM که چگونه می‌توانید اهداف نگهداری و تعمیرات را محقق کند. ابتدا به تعریف و تبیین اهداف نگهداری و تعمیرات به صورت کلی برای هر سازمانی پرداخته شده‌است. این اهداف برای کلیه صنایع در سطح کلان یکی است.

ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات نقش عمده‌ای در کسب اهداف نگهداشت تجهیزات دارند. ماژول‌ها باید مطابق استانداردهای نگهداری و تعمیرات تحلیل و برنامه‌نویسی شده باشند. که روند کار آنها تحقق اهداف نت را امکان پذیر سازد.

فهرست مطالب:

۱- اهداف نگهداری و تعمیرات

۲- نقش نرم افزار نگهداری و تعمیرات در کاهش خرابی و توقفات

۳- کاهش هزینه تعمیرات اضطراری با PMWORKS

شاخص MTBF‌ چیست؟ از صفر تا ۱۰۰ میانگین زمان بین خرابی‌ بدانید

۱- اهداف نگهداری و تعمیرات

اهمیت و اهداف نگهداری و تعمیرات در تعریف اهداف کلیدی سازمان در :

 1. کاهش خرابی تجهیزات (کاهش نرخ خرابی)
 2. کاهش توقفات خط تولید (کاهش توقفات خطوط تولید بدلیل خرابی تجهیزات)
 3. کاهش هزینه تعمیرات به خصوص هزینه تعمیرات اضطراری

همان طور که دیده می‌شود هر سه هدف بروی کاهش آیتم هایی که باعث افزایش بهره وری و سود سازمان می شود. لذا مدیران ارشد سازمان تمرکز و توجه ویژه ای به آن دارند. لذا  مدیر فنی یا مدیر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات به این سه هدف و نگرش مدیریت ارشد سازمان باید توجه کند.

کاهش خرابی و توقفات خط تولید و هزینه تعمیرات

کاهش خرابی و توقفات خط تولید و هزینه تعمیرات

۲- کاهش خرابی و توقفات و هزینه تعمیرات با نرم افزار CMMS

مهم ترین بخش در یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات استاندارد گزارش نرخ خرابی و توقفات تجهیزات است. گزارش باید تعدد تکرار حالت خرابی و علت خرابی ها تجهیزات را نشان دهد. بهرحال تجهیزات بدلیل فرایند تولید و عدم اجرای صحیح نگهداری پیشگیرانه خراب می شوند.

مقاله مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS  را حتما مطالعه کنید.

اما این خرابی ها قابل کنترل هستند. نرم افزار تعمیرات با ثبت درست اطلاعات بدنبال گزارش بدترین و پر تکرارترین حالات و علل خرابی تجهیزات هستند. با دانستن اینکه چه تجهیزاتی بیشترین نرخ خرابی دارند.

بروی رفع علل و حالات خرابی تجهیزات می توان اقدام پیشگیرانه PM و پیش بینانه PdM تعریف کرد.

مراحل زیر نحوه کاهش نرخ خرابی تجهیزات توسط نرم افزار نگهداری و تعمیرات را نشان می دهد:

 1. ثبت اطلاعات درخواست کارهای تعمیرات اضطراری EM
 2. تهیه گزارش پارتو از بیشتر خرابی ها حسب حالات خرابی و علل خرابی (گزارش وضعیت کاهش نرخ خرابی)
 3. انتخاب تجهیزاتی که بیشترین خرابی را داشته اند (۲۰ درصد بیشترین)
 4. انتخاب حالات و عللی که بیشترین خرابی را داشته اند (۲۰ درصد کلیدی)
 5. انجام تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی تجهیزات RCFA پیرو بند ۳ و ۴
 6. تعریف اقدامات اصلاحی پیشگیرانه PM و پیش بینانه PdM برای کنترل عدم وقوع حالات و علل خرابی
 7. ثبت اقدامات موثر در چک لیست نگهداری پیشگیرانه PM و نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نقش مهم نرم افزار نگهداری و تعمیرات در ثبت دقیق و تهیه گزارش صحیح از وضعیت تجهیزات است. صحت و دقت داده ها برای تهیه گزارش و تصمیم گیری از اهداف کلیدی نرم افزار تعمیرات استاندارد است.

توجه داشته باشید منظور از توقفات در این مقاله توقفات خط تولید یا بهره برداری تجهیزات بدلیل خرابی تجهیز است.

مبحث توقفات خط تولید مفصل است و عوامل دیگری جز خرابی تجهیز می تواند خط تولید را متوقف کند برای اطلاعات بیشتر به سایت شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE مراجعه فرمایید. ( www.oee.ir)

۳- کاهش هزینه تعمیرات اضطراری با PMworks

مهم ترین بخش برای مدیریت سازمان کاهش هزینه هاست بخصوص کاهش هزینه تعمیرات در واحد فنی حساسیت بالایی دارد. کاهش هزینه تعمیرات باعث سودآوری بیشتر و افزایش بهره وری سازمان است.

اما از طرفی نمی توان هیچ هزینه ای در حوزه تعمیرات و بخصوص بخش نگهداری پیشگیرانه و نگهداری پیش بینانه نداشت. چون هزینه های بخش نگهداری باعث کاهش هزینه های تعمیرات اضطراری سازمان می شود.

نرم افزار های نگهداری و تعمیرات با گزارشات هزینه ای از وضعیت هزینه نت تجهیزات مسیر اقدامات برای کاهش هزینه ها را نشان می دهند. مراحل زیر بخصوص در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS PMWorks مسیر کاهش هزینه تعمیرات اضطراری تجهیزات را نشان می دهد:

 1. ثبت اطلاعات دستور کارهای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه
 2. ثبت هزینه های قطعات یدکی مصرفی و هزینه فعالیت های تعمیراتی و نگهداری تجهیزات
 3. تهیه گزارشات هزینه ای مبتنی بر شاخص های هزینه ای نگهداری و تعمیرات
 4. تهیه پارتو گزارش بیشترین هزینه های تعمیرات اضطراری و نگهداری تجهیزات
 5. انتخاب تجهیزات با بیشترین هزینه تعمیرات اضطراری
 6. برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل علل ریشه وقوع خرابی های اضطراری و تعریف اقدامات برای جلوگیری از وقوع آنها
 7. ثبت اقدامات موثر در چک لیست نگهداری پیشگیرانه PM و نرم افزار نگهداری و تعمیرات برای برنامه ریزی آینده
کاهش هزینه تعمیرات و خرابی تجهیزات با نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PMworks

کاهش هزینه تعمیرات و خرابی تجهیزات با نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PMworks