ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks

در این بخش ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS سعی شده است با فیلم و عکس و متن تشریح و معرفی گردد. ماژول امکانات نرم افزار تعمیرات را ارائه می کند. ماژول یا امکانات نرم افزار CMMS زیربنای یک نرم افزار استاندارد را تشکیل می دهد

با گزارش پارتو خرابی تجهیزات توقفات خود را ۸۰ درصد کاهش دهید!

گزارش پارتو خرابی تجهیزات یکی از مفیدترین گزارشات در هر نرم افزار CMMS است. این گزارش چطور میتواند به ما در تحلیل خرابی تجهیزات کمک کند؟ در این فیلم به طور کامل این گزارش و نحوه استفاده از آن توضیح داده خواهد شد.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در نرم افزار CMMS PMWorks

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در نرم افزار CMMS چگونه است؟ چه اطلاعاتی و چگونه باید در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ثبت شود تا بتوانیم برنامه ریزی فعالیت های PM را به درستی انجام دهیم. در این فیلم با مراحل کامل این کار در نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWorks آشنا خواهیم شد.

ثبت گزارش دستورکار تعمیرات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWorks

برای ثبت گزارش دستورکار تعمیرات باید چه اطلاعاتی داشته باشیم تا بهترین گزارشات تهیه شود؟ در این مقاله توضیح خواهیم داد که چه اطلاعاتی و به چه شکل باید ثبت شود تا بهترین خروجی را از داده های خود به دست آورید.

صدور دستور کار تعمیرات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMWorks

در این قسمت یاد میگیریم که برای یک درخواست کار، چندین دستور کار تعمیرات صادر کنیم و آن را برای انجام به گروه های کاری مختلف ارجاع دهیم.

صدور درخواست کار تعمیرات و دستورکار در نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWorks

مراحل صدور درخواست کار و دستورکار در نرم افزار PMWorks را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد چه قابلیت هایی برای صدور یک درخواست کار در نرم افزار وجود خواهد داشت.

امکانات و الزامات خانواده تجهیز در نرم افزار PMWorks

تعریف تجهیز در نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS اولین گام است اما وقتی تعداد تجهیزات از یک مدل تجهیز زیاد باشد باید چگونه عمل کرد؟ نحوه تعریف خانواده تجهیز در نرم افزار PMworks بررسی می شود

مدیریت مکان استقرار تجهیزات در نرم افزار CMMS

تعریف و مدیریت مکان تجهیزات، میتواند در مباحثی مثل جابجایی تجهیزات و همینطور گزارشات مبتنی بر مکان در نرم افزار نگهداری و تعمیرات به شما کمک بکند.

ماژول استانداردسازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات Pmworks

نحوه کار با ماژول استانداردسازی تجهیزات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWorks درخت تجهیز، خرابی های کارکردی و فعالیت های نگهداشت