ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks

در این بخش ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS سعی شده است با فیلم و عکس و متن تشریح و معرفی گردد. ماژول امکانات نرم افزار تعمیرات را ارائه می کند. ماژول یا امکانات نرم افزار CMMS زیربنای یک نرم افزار استاندارد را تشکیل می دهد

مدیریت مکان استقرار تجهیزات در نرم افزار CMMS

تعریف و مدیریت مکان تجهیزات، میتواند در مباحثی مثل جابجایی تجهیزات و همینطور گزارشات مبتنی بر مکان در نرم افزار نگهداری و تعمیرات به شما کمک بکند.

ماژول استانداردسازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات Pmworks

نحوه کار با ماژول استانداردسازی تجهیزات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWorks درخت تجهیز، خرابی های کارکردی و فعالیت های نگهداشت